"ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ" АД

 

 

РЕФЕРЕНЦИИ

ОФИС - СГРАДА "ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ" АД

 

 

 

тел. + 359 2850 50 51, E-mail lozkons@consultant.bg

Строителният надзор включва контрол над строителния процес и изготвяне на необходимата документация по време на строителния процес– от откриването на строителната площадка до въвеждането на обекта в експлоатация. Квалифицираните специалисти по съответните части стриктно следят за качеството както на влаганите строителни материали, така и на самата работа. Следи за съставянето на необходимите протоколи, гарантиращи безопасността на изпълнените инсталации и съставят необходимите актовете в съответствие с действащите нормативи. Строителният надзор гарантира качествено изпълнение на строително-монтажните работи. Спомага за въвеждане на строежа в експлоатация.

Съгласно действащата нормативна база в страната упражняването на строителен надзор е задължително за всички строежи от I до VI категория.

Строителният надзор е свързан както с проектирането на даден обект, така и със съгласуването на необходимата документация, с издаване на разрешения за строеж и съблюдаване на нормите за безопасност на труда. Оценката за съответствие на инвестиционния проект е задължителна за строежи I и II категория. За останалите категории строежи тази оценка не е задължителна, но съставянето на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект гарантира издаването на Разрешение за строеж в по-кратки срокове.

Фирма „ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ“АД е учредена през 1988 г. в гр.София със 100% частен капитал. За кратък пероид от време се налага като надежден партньор на частни и държавни юридически лица, на фирми и сдружения със смесено българско и чуждестранно участие и на чуждестранни фирми в осъществяването на взаимноизгодна инвестиционна и строителна дейност.
В развитието и разширяването на своята дейност “ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ“АД окомплектова своите екипи от специалисти с необходимия ценз, висока квалификация и дългогодишен опит в строителството. Използвайки този опит и квалификацията на специалистите ни в гореизброените дейности,  "ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ" АД кандидатства и получи удостоверение №РК-0541/25.11.2015г. за упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието  на инвестиционните проекти, и извършване на консултанска дейност в областта на строителството.
            Предметът на дейност на  фирмата е консултантска дейност, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес, координация на строителния процес, изготвяне на експертни оценки, и др.
            "ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ" АД обединява над 20 висококвалифицирани специалисти, доказали в дългодишната си практика своя професионализъм - архитекти, конструктори, ВиК инженери, инженери пътно строителство, геодезисти, електроинженери, технолози, геолози, специалиси  по „Пожарна безопасност“ и Хигиенно съответствие, както и лицензиран специалист по „Енергийна ефективност“. По-голямана част от тях са членове на браншовите камари. Списъкът със специалисти на консултантската фирма включва и три хабилитирани лица – двама професори и един доцент с образователно-научна степен „доктор“, както и един със степен „доктор на науките“.

"ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ" АД притежава сертификат рег. №455-1913-К/05.12.2016 г. за въведена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008.     

 

ДЕЙНОСТИ       

Основните направления в дейността на компанията са:

Строителен надзор и оценяване на съответствието на инвестиционни проекти - УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК - 0541/25.11.2015 г.
Изработване на технически паспорти на сгради съгласно Наредба №5/20.04.2010 г.
Становища и експертизи по отношение на сеизмичната осигуреност и динамична устойчивост на съществуващ сграден фонд и съоръжения и на проектна документация при ново строителство
Оценка на сградите по Закона за енергийната ефективност.

отдаване под наем на собствени имоти - офиси в офис - сграда и складови площи

изготвяне на експертизи за изпълнението на строително-монтажни, довършителни и инсталационни работи на сграден фонд

строителство и ремонт на сгради;

изпълнение на обекти от “ниското строителство” - пътища, вертикална планировка, инженерна инфраструктура, паркоустройство, екстериор;

експертни оценки на сграден фонд и основни средства;

сделки с недвижими имоти;

маркетингова и консултантска дейност.

 

Lozenetz Consult
Last modified: 03/01/2017 г.