"ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ" АД

 

 

 

 

 

тел. + 359 2 850 50 51, E-mail lozkons@consultant.bg

 

„ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ“ АД Ви предлага изготвяне на проекти по всички части
на инвестиционното проектиране:

 

  • Инвестиционно проучване и проектиране, включващо :

- Прединвестиционни проучвания;

- Инвестиционни проекти : идеен, технически и работен (съгласуване);

- Оценка за съответствие;

- Виза за проектиране.

 

  • Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти

Съгласуването се извършва въз основа на предварителна оценка за съответствие.  Оценката обхваща проверка за съответствие със:

- Предвижданията на подробния устройствен план;

- Правилата и нормативите за устройство на територията;

- Взаимната съгласуваност между частите на проекта;

- Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- Други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- Изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- Изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

 

  • Разрешаване на строителството

Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представени :

- Оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа;

- Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;

- Предварителни договори с еклплоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

- Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;

- Съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.

 

 

 

 

 

 

Lozenetz Consult
Last modified: 12/03/2018 г.